Καλή περιήγηση!

Το σχολείο μας

Το 6ο ΕΠΑΛ βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση...

Περισσότερα...

... Πληροφορίες για τις εγγραφές ...


Οι  ΕΓΓΡΑΦΕΣ των μαθητών γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων στη διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr

Οι εγγραφές πρέπει να είναι εμπρόθεσμες, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες (γονείς, κηδεμόνες) ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes και οφείλουν να παρουσιαστούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ,  για την οριστική εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ: τον κωδικό σας TAXISNET και τη διεύθυνση email σας.

Εγγραφές Α´ Τάξης

Εγγραφές Α´ Τάξης

 

 Στην Α´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις. Συγκεκριμένα εγγράφονται:

 • Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου
 • Μαθητές της Α´ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
 • Μαθητές της Α´& Β´ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
 • Μαθητές της Α´& Β´ Τάξης των ΤΕΣ.
 • Μαθητές της Δ´ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 • Απορριπτόμενοι μαθητές της Α? Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 • Μαθητές της Α? και Β? τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.


Στην Α´ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α´ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ


ΠΟΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α´ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 6ου ΕΠΑ.Λ:

  • α) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή (παρέχεται από το σχολείο μας). Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.
  • β) Υπεύθυνη δήλωση για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο μαθητής (παρέχεται από το σχολείο μας και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή τον ιδιο αν είναι ενήλικας).
  • γ) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής (στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα)
  • δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (παρέχεται από το σχολείο μας), το οποίο κατατίθεται στο ΕΠΑ.Λ το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
  • ε) Τίτλος Σπουδών: Ανάλογα με το αν ο μαθητής είναι απόφοιτος Γυμνασίου,ή σπουδαστής ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ κλπ, πρέπει να προσκομίσει:

 

   • Απολυτήριο γυμνασίου (ή ενδεικτικό Γ´ τάξης του παλαιού 6-ταξίου γυμνασίου) ή
   • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν για την εγγραφή του μαθητή.
    (Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου) ή
   • Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.

 

    (Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής).

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου) αυτός δεν επιστρέφεται.

 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

 • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στην Α´ τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα "Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής", στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 • Μαζί με την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο, γίνεται και η εγγραφή του κηδεμόνα του στο σύλλογο γονέων.

Εγγραφές Β´ Τάξης

 

Εγγραφές Β´ Τάξης

 

Στην Β´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ  εγγράφονται:

 1. Οι προαγόμενοι στη Β´ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου
 2. Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
  • Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ), Επαγγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), Α´ κύκλου ΤΕΕ κσι Β´ κύκλου ΤΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

  Ένας μαθητής που φοίτησε στο 6ο ΕΠΑΛ, μπορεί να εγγραφεί στη Β´ Τάξη, σε ειδικότητα του τομέα του. 
  Κατά την εγγραφή ενός μαθητή, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας: παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ:

 • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στη Β´ Τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα "Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής", στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

  Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

 • α) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας (παρέχεται από το σχολείο μας) που συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή
 • β) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης
 • γ) Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, συμπληρωμένο από το σχολείο προέλευσης
 • δ) Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας (Εάν προέρχεται από Γενικό Λύκειο)

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 • Μαζί με την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο, γίνεται και η εγγραφή του κηδεμόνα του στο σύλλογο γονέων.

Εγγραφές Γ´ Τάξης

Εγγραφές Γ´ Τάξης

 

Στη Γ´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ  εγγράφονται:

 1. Οι προαγόμενοι στη Γ´ τάξη των ΕΠΑΛ.
 2. Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Α´ κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Β´ κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

  Ένας μαθητής που φοίτησε στο 6ο ΕΠΑΛ, μπορεί να εγγραφεί στη Γ´ Τάξη, σε ειδικότητα του τομέα του. 
  Κατά την εγγραφή του μαθητή, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας: παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ:

 • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στη Γ´ Τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα "Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής", στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

  Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

 • α) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας (παρέχεται από το σχολείο μας) που συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή
 • β) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης
 • γ) Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, συμπληρωμένο από το σχολείο προέλευσης
 • δ) Τίτλοι σπουδών: Αν ο μαθητής είναι:
  • Kάτοχος πτυχίου Α´ κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Kάτοχος πτυχίου Β´ κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  • Kάτοχος πτυχίου ΤΕΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  • Kάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  τότε πρέπει να καταθέσει πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του.  
  (Σε περίπτωση πρωτότυπου τίτλου, επικυρώνεται ένα φωτοαντίγραφο και το πρωτότυπο επιστρέφεται στο μαθητή)  

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 • Μαζί με την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο, γίνεται και η εγγραφή του κηδεμόνα του στο σύλλογο γονέων.

Τέχνη και μαθητές

Φωτο: Γιούρι Μαρίνοβ
Επειδή η τέχνη πρέπει να μοιράζεται...
Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών μας... 

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά Νέα

Βιβλιοπροτάσεις

Βιβλιοπροτάσεις
Θυμηθήκαμε ποιά βιβλία διαβάσαμε κι απ' όσα διαβάσαμε ποια ξεχωρίσαμε.
Αυτά τα βιβλία σας προτείνουμε...

Περισσότερα...

Free business joomla templates